طرح ملی صندوق سبز

براساس این طرح درصدی از مبلغ اهدایی خیرین محترم با اطلاع و رضایت قبلی ایشان در حسابی تحت عنوان ( صندوق سبز ) قرار میگیرد و زیر نظر شورای راهبری مدیریت سبز به حمایت از طرح های اجرایی دانشجویان اختصاص می یابد. طرح هایی نظیر پروژه های کاهش مصرف انرژی در ساخت ساختمان های در حال ساخت مجموعه. نوآوری و تولید محصولات مربوط به حوزه ساختمان  سبز نظیر پروژه های هوشمند سازی ساختمان ها و روش های نوین کشاورزی و مدیریت پسماند