خیرین سبز دانشگاه کاشان

ردیف

نام خیر

نام پروژه اجرایی

تصویر

1

آقای مهندس علی سعیدی

دانشکده حقوق

2

آقای دکتر علی محمد ساتر

دانشکده مهندسی فاز 2

3

آقای حاج حسین مبینی و فریبا یار احمدی

خوابگاه دانشجویی مبینی

4

آقای حاج امیر حسین ترکیان

خوابگاه دانشجویی ترکیان

5

آقای حاج رضا مسلمی نژاد

ساختمان امیران

6

زنده یاد پروفسور رضا ارشدی

مجموعه آزمایشگاه مرکزی