تالار افتخارات مدیریت سبز

- کسب رتبه برتر اولین نمایشگاه تخصصی مدیریت سبز وزارت علوم، تحقیقات و فناوری  بهمن ماه 1396 سازمان برنامه و بودجه

- کسب رتبه طرح برتر دانشگاه کاشان در همایش بین المللی مهندسی آب و فاضلاب ابران بهمن ماه 1396 دانشگاه تهران

- کسب رتبه برتر کشور (غرفه برتر ) دومین نمایشگاه تخصصی مدیریت سبز وزارت علوم، تحقیقات و فناوری  بهمن ماه 1397 سازمان برنامه و بودجه

-کسب رتبه برتر دومین همایش بین المللی مدیریت سبز - اردیبهشت  1398 دانشگاه اصفهان

- انتخاب طرح دانشگاه کاشان به عنوان طرح برتر دومین همایش بین المللی مدیریت سبز وزارت- علوم اردیبهشت  1398 دانشگاه اصفهان

- کسب رتبه دوم دانشگاه های کشور در حوزه مدیریت سبز در نظام بین المللی گرین متریک 2017 الی 2021

- قرارگیری در بین رتبه های 95 تا 120 دانشگاه جهان طی سال های 2017 الی 2021 - نظام رتبه بندی بین المللی گرین متریک  

کلید واژه ها: افتخارات مدیریت سبز